OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.kosmetika-kopretina.cz.. S těmito obchodními podmínkami se kupující může seznámit před odesláním své objednávky a je na ně i předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky tedy potvrzuje, že se s obchodními podmínkami firmy MORAVION s.r.o. seznámil a tedy s nimi souhlasí.

Prodávajícím internetového obchodu www.kosmetika-kopretina.cz je firma MORAVION s.r.o. se sídlem na Tuřanské nám. 26/25 v Brně, PSČ 620 00, IČO 29357560.

2. Uzavření kupní smlouvy

Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uváděné kupujícím při objednávání zboží jsou považované za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Řádně vyplněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky. Prodávající v co nejkratším čase objednávku potvrdí potvrzovacím e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Spotřebitel má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen oznámit prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit nebo změnit. V obou případech bude kupující kontaktován e-mailem nebo telefonicky. V případě změny objednávky nebude objednávka vyřízena bez souhlasu kupujícího vyjádřeném e-mailem nebo telefonicky.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení informovat prodávajícího, tedy firmu MORAVION s.r.o. formou jednostranného právního jednání (e-mailem, dopisem). Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dní od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu. Ve lhůtě 14 dní od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provézt přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Prodávající vrátí do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží kupujícímu kupní cenu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Je-li společně se zbožím poskytnut  kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i tento dárek. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to z hygienických důvodů vylučuje. Jako jsou rtěnky, krémy, řasenky, šampony, štětce na líčení apod.

4. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • Dobírka- peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště
  • Bankovní převod- po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. V tomto případě je závazek splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými práními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad- fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě , že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující poviven převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 300Kč (slovy: tři sta korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží posílat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo v objednávce uvedeno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručování. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem předávajícího protokolu přepravce kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • na odstranění vady opravou věci
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, pokud:

  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
  • nepoužil-li kupující věc před objevením vady
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují na této adrese: Brno 620 00, Tuřanské nám. 25

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. Ocharana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující může kdykoli požádat o jejich změnění či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na našich internetových stránkách. Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.